Izvleček zapisnika seje upravnega odbora 27.6.2024 (pregled projekta rekonstrukcije Koče pri izviru Soče)

Sestanek UO je bi sklican po sklepu izrednega občnega zbora, namenjen pa je bil pregledu dogajanj v zvezi z obnovo Koče pri izviru Soče. Na sestanek so bili vabljeni vsi člani društva, povabili pa smo tudi glavne izvajalce (Semago, arhitekt/projektant, nadzornik, in koordinator). Sestanka sta se udeležila le arhitekt/projektant in koordinator, ostala dva izvajalca pa sta se opravičila).

Povabljeni so želeli dobiti vprašanja vnaprej, in so jih tudi prejeli. Nadzornik in arhitekt/projektant sta pred sestankom poslala odgovore.

  1. Predstavitev revizije projekta Soča.

Na zahtevo izrednega občnega zbora članov/ic PDJ, je bil projekt obnove Koče pri izviru Soče poslan v pregled neodvisnemu podjetju, ki se ukvarja z gradbenim inženiringom.

Podjetje MS skupina d.o.o. je izdelalo revizijo izključno na osnovi dokumentacije, ki je bila predana na UE Tolmin za pridobitev uporabnega dovoljenja (PZI/PID dokumentacije v elektronski verziji ter gradbene knjige). Njihova ugotovitev je bila:

»Investicija naj bila napačno zastavljena in vodena, posledično predraga… Projektant in naročnik nista iskala najbolj enostavne in racionalne rešitve (rekonstrukcija brez gradbenega dovoljenja, uporaba cenejših materialov, itd…). Pogodbene cene izvajalca so glede na trg višje 20-30%, cene nekaterih dodatnih del pa tudi 30-50%. Prav tako je smotrnost in ekonomičnost izvedbe nekaterih dodatnih del vprašljiva.«

Celotno poročilo je na vpogled v pisarni društva po vnaprejšnjem dogovoru.

  • Vprašanja izvajalcem projekta

–     Vprašanje za projektanta.

Projektantu / arhitektu smo zastavili vprašanje, ali je bilo res potrebno gradbeno dovoljenje in posledično tako obsežna rekonstrukcija, če pa gradbeni zakon dopušča rekonstrukcijo brez gradbenega dovoljenja, v primeru da obstaja inšpekcijska odločba, kar velja tudi za naš primer.

Odgovor projektanta/arhitekta: »V projekt ste šli zaradi želje po celoviti obnovi, ki jo je sprejelo vaše vodstvo, z vizijo, da boste pridobili sredstva Ministrstva. Odločba inšpekcije, ki je kočo obiskal konec poletja 2021, je bila samo dokaz, da je to res nujno. Inšpektor je oporekal požarni varnosti objekta, saj je v tistem času zgorelo precej koč na Štajerskem in so nadzor poostrili, tudi v vaši koči je bila neustrezna. Požarna varnost objekta je ena od Bistvenih zahtev, ki jih je po veljavnem Gradbenem zakonu dolžan zagotoviti lastnik objekta, še posebej če je objekt v javni uporabi. Poleg požarne varnosti so bistvene zahteve tudi zaščita pred vlago ( skozi skladišče vam je pred obnovo tekel potok), statična stabilnost in varnost pri uporabi, zaščita vodnih virov (imeli ste pokvarjeno čistilno napravo), če naštejem le najpomembnejše. Vašo kočo bi brez obnove lahko le zaprli, ker so se zakoni z leti zaostrili in ni več ustrezala osnovnim zahtevam. Pridobitev gradbenega dovoljenja je bila nujna zaradi zahtevnosti posega (spreminjanje gradbene konstrukcije objekta), manjših sprememb gabarita na kuhinjski strani in v področju sanitarij, požarnovarnostne prenove, prenove kanalizacije in s tem povezanimi soglasji TNP, ZVKD, ZVN, DRSV. Vse to vam zdaj omogoča bistveno boljšo funkcionalnost.«

  • Vprašanja in odgovori nadzora:

Tržna cena gradbenega nadzora je 0,5% – 1% vrednosti investicije. Mi smo plačali skoraj 4x več od najvišjega običajnega zneska. Kaj je vzrok za to, katere storitve je gradbeni nadzornik dodatno zagotavljal, da je bila potrditev take cene upravičena?

»Ponudba za nadzor je bila pripravljena na povabilo naročnika PD Jesenice in oddana z vsebino ponujenih storitev glede na čas, trajanje in lokacijo ter zahtevnost gradnje naročniku PD Jesenice in s strani naročnika PD Jesenice tudi potrjena.«

Gradbeni nadzornik je bil v poslovnem odnosu z izvajalcem,  saj je bila sklenjena tripartitna pogodba med izvajalcem, investitorjem in nadzornikom, kar je v nasprotju z gradbeno zakonodajo. Obrazložitev?

»Sklenitev tripartitne pogodbe je bila zahteva PD Jesenice in ne nadzora in izvajalca! Z vaše strani je bila podana tovrstna zahteva zato, da se je strošek nadzora poplačal iz investicijskih stroškov. Vaša trditev, da je to v nasprotju z zakonodajo ne drži, saj je pogodba sestavni del DZO-ja in je s tako vsebino izdano uporabno dovoljenje.«

Vodja nadzora je pri najemu drugega kredita podal izjavo, da bodo sredstva tega dodatnega kredita zadostovala za zaključek investicije. Kako lahko pride potem do tega, da potrebujejo še 150.000 € sredstev?

»Izjava je bila napisana na zahtevo PD Jesenice še v času, ko je bila investicija v teku in še ni bilo izdelanega obračuna del zaradi bolezni vodje gradbišča. Brez te izjave kredita ne bi dobili, vaš cilj je bil pridobiti finančna sredstva!«

  • Vprašanje za izvajalca Semago

Razlaga odstopanj med ponudbo/predračunom in končnim računom, ki so večja kot 10%. 

Odgovora nismo prejeli.

–           Vprašanja za koordinatorja projekta.

Ali so bile pridobljene po 3 ponudbe za vsakega izvajalca, ali obstaja zapisnik komisije o izboru izvajalca?

»Po daljši razpravi je bilo ugotovljeno, da so bili izbrani izvajalci edini ponudniki. To ne velja edino za kuhinjo, kjer smo potrdili bistveno dražjega ponudnika zaradi tega, ker je šlo za dolgoročnega partnerja, s katerim smo imeli zelo dobre izkušnje. Izbrani ponudnik pa ni imel pooblastila za izdelavo PID za kuhinjo, zato smo ga morali za pridobitev uporabnega dovoljenja naročiti ponovno – pri istem izvajalcu, ki nam ga je naredil že prvič, le da je tokrat zaračunal trikratno ceno. Odgovor projektanta in koordinatorke je bil, da verjetno ni šlo za enako vrsto načrta.«

  • Okoliščine projekta

Projekt smo pripravili zaradi razpisa MGRT, kjer pa nismo bili uspešni. Prvotno smo nameravali kandidirati s Kočo na Golici in Tičarjevim domom, zaradi odločbe požarnega inšpektorja v Koči pri izviru Soče pa smo šli v projekt s to kočo, saj bi se drugače zaprla. Gradbena dela so se začela že pred negativno odločbo MGRT. Če bi spreminjali projekt (omejili obseg del in stroške), bi morali v novo gradbeno dovoljenje. Tega društvo ni storilo, ker bi se sanacija zaradi ponovnega pridobivanja gradbenega dovoljenja podaljšala vsaj za pol leta.

Med samo gradnjo je pogosto prihajalo do potreb po hitrih odločitvah, zato je bil upravni odbor o spremembah pogosto obveščen šele na seji upravnega odbora ali pa sploh ne. Gradbena komisija ni bila ustanovljena, odločitve so sprejemali zaposleni na društvu in predsednik društva.

Pogodbi bi moral biti priložen terminski plan, ki pa ni bil nikoli sprejet in podpisan. Razlog naj bi bile težavne cestne razmere na Vršiču, saj se je gradnja začela že v zimskih mesecih. Društvo ni želelo, da bi se izvajalci izpostavljali nevarnim razmeram zaradi lovljenja rokov.

Kasneje nas je pri gradnji doletelo še nekaj smole, zbolel je vodja gradbišča, zgodil se je podor brežine, ki ga je bilo potrebno sanirati. Vse to je vplivalo na podaljšanje gradnje. Koča je bila namesto ene sezone zaprta dve sezoni. Zelo dolgo (pol leta) se je pridobivalo uporabno dovoljenje, koča pa je končno odprla svoja vrata začetek junija letos.

Koča naj bi bila primerna za odprtje preko celega leta, saj je ogrevana. Vendar pa poznavalci tega področja pravijo, da odprtje koče v zimskem času ni smiselno, saj je obiskovalcev zelo malo.

  • Zaključek

Vodstvo PD Jesenice bo do naslednjega sestanka UO pripravilo predlog nadaljnjih aktivnosti.  


Comments

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja